İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşlem Görecek Mallar Hakkındaki Tebliğ Yayımlandı.

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde; mal; organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dahil ticarete konu sebze ve meyveler olarak ifade edilmiştir.

 

 
Anılan Yönetmeliğin “İşlem görecek mallar” başlıklı 58 inci maddesinin birinci fıkrasında ise toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığımızca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
 
Bununla birlikte, mezkûr Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrasında da; 58 inci maddeye göre belirleme yapılıncaya kadar, teamülen toptancı hallerinde alınıp satılan malların işlem görmeye devam edeceği belirtilmiştir.
 
Hal Kayıt Sistemi’nde (HKS), bugüne kadarki dönem içinde Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde teamülen toptancı hallerde alınıp satılan malların bildirimine imkân tanınmıştır.
 
Gelinen bu aşamada, Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimlere yönelik istatistiki veriler, Sistemin faaliyete alındığı tarihten bugüne kadarki dönem içinde belediyelerden ve meslek mensuplarından konuya ilişkin alınan geri dönüşler ile Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili federasyonların temsilcileri ile yapılan toplantılar sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek mallar tespit edilmiş olup ekli listede gösterilmiştir. Konuya ilişkin Tebliğ ise 28/10/2016 tarihli 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Sisteme satın alım veya sevk bildirimi yapılmış olan malların referans künyeler üzerinden sonraki bildirimlerinin yapılabilmesi mümkün olup, yeni yapılacak bildirimler ise ekli listede yer verilen mallar üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hal Kayıt Sisteminde İşlem Görecek Mallar Listesi (1).pdf